نمایشگاه آرتور دیوید
آرتور دیوید متولد 1946 در زوریخ سوییس است و نمایشگاهی از اثار نقاشی خود در خانه ی هنرمندان ایران برپاکرده است.