فراخوان دومین گردهمایی ادبیات تطبیقی ایران
Saturday, November 09, 2013

فراخوان دومین گردهمایی ادبیات تطبیقی ایران منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، دومین گردهمایی ادبیات تطبیقی ایران به همت خانه هنرمندان ایران و با همکاری دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات خارجی دانشگاه آزاد واحد مرکز، انجمن ادبیات تطبیقی و انجمن شاعران ایران برگزار می شود.
در فراخوان منتشر شده آمده است: «ادبیات تطبیقی، روابط عمومی و روابط بین الملل ادبیات محسوب می شود. به بیان دیگر نماینده ادبیات برای گفت و گو با سایر دانش ها و ادبیات سایر فرهنگ هاست. کارکرد ادبیات یک فرهنگ برای گفت و گو با ادبیات فرهنگ های دیگر نخستین کارکرد این رشته تلقی می شود و در این مورد نوشته های بیشماری در گوشه و کنار جهان همچنین در ایران ارائه شده است. اما نقش ادبیات تطبیقی در گفت و گوی بینارشته ای که کارکردی نسبتا جدیدتر به حساب می آید، هنوز به ویژه در جامعه علمی ایران چنانکه بایسته است مورد تامل قرار نگرفته است. به همین رو این موضوع به عنوان موضوع اصلی دومین همایش «ادبیات تطبیقی ایران» انتخاب شده است. از آن جایی که بررسی همه جانبه روابط بینارشته ای ادبیات تطبیقی در یک گردهمایی ممکن نیست، گردهمایی حاضر علاوه بر مسائل کلان مربوط به چنین روابطی بر روی رابطه میان فلسفه و ادبیات تاکیدی ویژه دارد. گرچه با توجه به موضوع مورد نظر، این گردهمایی می تواند محورهای گوناگونی داشته باشد اما برای نمونه محورهای زیر معرفی می شوند:
ادبیات تطبیقی و عصر بینارشته ای (موضوع عمومی)
دانشهای تطبیقی و روابط بینارشته ای
ادبیات تطبیقی و روابط بینارشته ای
ادبیات تطبیقی و علوم انسانی
ادبیات و فلسفه (موضوع ویژه)
نظریه های مربوط به مناسبات ادبیات و فلسفه
نقش ادبیات تطبیقی در تعامل میان ادبیات و فلسفه
ادبیات تطبیقی و فلسفه تطبیقی

علاقه مندان برای شرکت در دومین گردهمایی ادبیات تطبیقی ایران می توانند خلاصه مقالات خود را تا پایان آذر 1392 به پست الکتریکی clcongress2@sbu.ac.ir ارسال نمایند.