اطلاعیه شماره یک تعاونی مسکن خانه هنرمندان ایران
Sunday, November 24, 2013

به اطلاع اعضای محترم تعاونی می‌رساند توافقات اولیه با شهرداری محترم تهران مبنی بر تحویل یک قطعه زمین به پلاک ثبتی  4/2009 واقع در بزرگراه تهران-کرج-شمال غرب پمپ بنزین وردآورد به تعاونی مسکن خانه هنرمندان ایران صورت گرفته است لذا جهت پرداخت قسط اول بهاء خرید زمین نیاز به واریز پرداخت مبلغ 350/000/000 ریال حداکثر تا پایان آذر ماه (50/000/000 ریال بابت حق عضویت و 300/000/000 ریال بابت پرداخت اولیه مبلغ خرید زمین) به حساب شماره 251441596 نزد بانک تجارت شعبه پارک شهر جنوبی به نام تعاونی مسکن کارکنان و اعضاء خانه هنرمندان ایران واریز نمایند.
اعضای محترمی که بر اساس شرایط عضویت حائز شرایط هستند و قبلا نسبت به واریز مبلغ 1/000/000ریال اقدام نموده‌اند می‌توانند با تکمیل تعهدنامه محضری و واریز مبلغ مذکور در اولویت واگذاری واحدهای احداثی قرار گیرند.
بدیهی است واریز مبلغ 50/000/000 ریال حق عضویت تا پایان آذر ماه بابت کلیه اعضاء اجباری است و عدم واریز مبلغ مذکور در موعد مقرر به منزله انصراف از عضویت در تعاونی است و واریز مبلغ 300/000/000 ریال تا پایان آذر ماه بابت خرید زمین جهت اعضایی است که تمایل به دریافت واحدهای احداثی در زمین مذکور دارند و عدم واریز این مبلغ به منزله عدم تمایل به ثبت نام در پروژه هستند.
ضمنا اعضای محترم پس از واریز نسبت به تحویل اصل فیش و اصل تعهدنامه که به تایید دفتر اسناد رسمی رسیده است به تعاونی اقدام نمایند.
کلیه اعضای محترم می‌توانند با مراجعه به سایت خانه هنرمندان ایران یا سایت تعاونی مسکن به آدرس           www.maskanehonarmandan.ir   از شرایط پرداخت مطلع شوند.

                                                          مسلم برزگرزاده
                                                        مدیرعامل تعاونی مسکن
                                                        کارکنان و اعضای خانه  هنرمندان ایران