تمدید فراخوان دومین گردهمایی ادبیات تطبیقی
Tuesday, December 24, 2013

فراخوان شرکت در دومین گردهمایی ادبیات تطبیقی ایران تا 30 دی ماه تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، فراخوان شرکت در دومین گردهمایی ادبیات تطبیقی ایران تا 30 دی ماه سال جاری تمدید شد. از محور های این همایش می توان به: دانش های تطبیقی و روابط بینا رشته ای، ادبیات تطبیقی و روابط بینا رشته ای، ادبیات تطبیقی و علوم انسانی، نظریه های مربوط به مناسبات ادبیات و فلسفه، نقش ادبیات تطبیقی در تعامل میان ادبیات و فلسفه و ادبیات تطبیقی و فلسفه تطبیقی اشاره کرد.
دومین گردهمایی ادبیات تطبیقی ایران به همت خانه هنرمندان ایران و با همکاری دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات خارجی دانشگاه آزاد واحد مرکز، انجمن ادبیات تطبیقی و انجمن شاعران ایران برگزار می شود.
علاقه مندان برای شرکت در دومین گردهمایی ادبیات تطبیقی ایران می توانند خلاصه مقالات خود را تا پایان دی ماه 1392 به پست الکتریکی clcongress2@mail.sbu.ac.ir ارسال نمایند.