بازدید علی شمخانی از خانه هنرمندان ایران
Wednesday, September 21, 2016

«علی شمخانی» دبیر شورای امنیت ملی پس اجرای ارکستر و گروه کر خانه هنرمندان ایران از دو نمایشگاه هنر برای صلح و نمایشگاه آثار هنرمندان جانباز و ایثارگر در خانه هنرمندان ایران بازدید کرد.
«علی شمخانی» دبیر شورای امنیت ملی در جریان بازدید از نمایشگاه هنر برای صلح گفت: ما همیشه ملت صلح طلبی بوده‌ایم، اما این به معنای ظلم‌پذیری نیست و هنرمندان ما باید به این مهم توجه کنند.
وی افزود: ما هیچ گاه قصد تجاوز نداشته‌ایم اما پاسخ هر متجاوزی را با قدرت خواهیم داد، این مهم در بخش فرهنگی و هنری بر عهده هنرمندان است.